ALFONSO
MAFFINI

FIATO ALLE TROMBE TOUR
PIEVE SAN GIACOMO - CR
7 OTTOBRE 2008